ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง

สวพ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรมโพเรสวา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการ สวพ. เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกรมฯ ด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล ที่สอดรับกับแผนปฏิรูปประเทศ  การประชุมประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การแบ่งกลุ่ม และลงภาคสนาม เพื่อฝึกปฏิบัติในพื้นที่เกาะสีชัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยากรจากสถาบันการศึกษาและกรมทรัพยากรธรณี