ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาและตะกอนจากเรือ ค.ศ. 2004

สวพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาและตะกอนจากเรือ ค.ศ. 2004

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(สวพ.) พร้อมนักวิชาการ สวพ. ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาและตะกอนจากเรือ ค.ศ. 2004 ของกรมเจ้าท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อกำหนดของพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ และศึกษาด้านนิเวศวิทยาโดยการรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ และเพื่อรับความคิดเห็นอย่างรอบด้านและครบถ้วนในการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร