ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการคัดแยกประเภทขยะทะเลตามวิธีมาตรฐาน ICC และการจำแนกชนิดของพลาสติกเบื้องต้น

สวพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการคัดแยกประเภทขยะทะเลตามวิธีมาตรฐาน ICC และการจำแนกชนิดของพลาสติกเบื้องต้น

วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการคัดแยกประเภทขยะทะเลตามวิธีมาตรฐาน ICC และการจำแนกชนิดของพลาสติกเบื้องต้น ณ โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และเพื่อให้การดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุธา บุญรอด กลุ่ม PPP Plastic ร่วมเป็นวิทยากร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวนรวมทั้งสิ้น 44 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วยการดูงานโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม การบรรยายให้ความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะทะเลตามวิธีมาตรฐาน ICC การคัดแยกขยะประเภทพลาสติกเบื้องต้น และการนำเสนอการดำเนินงานโครงการทุ่นกักขยะทะเล พร้อมเสนอแผนที่จะเสนอพื้นที่ในการวางทุ่นชุดใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

 

ภาพการคัดแยกประเภทขยะทะเลตามวิธีมาตรฐาน ICC และการจำแนกชนิดของพลาสติกเบื้องต้น