ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ อพ.สธ-ทช. ครั้งที่ 1/2563

สวพ. จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ อพ.สธ-ทช. ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อทบทวนทบทวนแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) และหารือแนวทางการจัดทำกรอบแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม 26 คน