ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส 2

การประชุมสัมมนาติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส 2

ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) จัดประชุมสัมมนาติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส 2 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา โดย นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ สวพ. และศูนย์วิจัยฯ 7 แห่ง รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ กำกับ เเละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยมีผู้เข้าร่วมประะกอบด้วย ผชช พิเศษเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล ผชช เฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล ผอ สคช. ผู้แทนจาก กอท. กยผ. ศทส. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้การกำกับของ สวพ. จำนวนรวมทังสิ้น 80 คน 

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามนโยบายลดการใช้พลาสติกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม