ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้แทนในคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมผู้แทนในคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับมอบหมายโดยกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นผู้แทนในคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ กระทรวงคมนาคม
โดยมีนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เป็นประธาน โดยมีสาระในการประชุม คือ


1) สรุปผลการประชุมคณะมนตรี IMO สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 31 ผ่านทางหนังสือเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2) ความคืบหน้าในการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้ายการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้
และวัสดุอย่างอื่น ค.ศ. 1972

3) การปฏิบัติตามข้อกำหนดปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงเรือไม่เกินร้อยละ 0.50 ภายใต้อนุสัญญา MARPOL Annex VI

4) ผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการทางทะเล ณ กรุงลอนดอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2563

5) การเตรียมการเข้ารับการตรวจสอบภายใต้โครงการตรวจสอบประเทศสมาชิก (IMO Member Audit Scheme: IMSAS)