ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดประชุมสัมมนา

สวพ. จัดประชุมสัมมนา

     ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) จัดประชุมสัมมนาติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส 3 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี


     โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รอง อทช. มอบแนวทางการทำงานผ่านการประชุม conference และนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผอ.สวพ. เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ของ สวพ. และศูนย์วิจัยฯ 7 แห่ง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงาน หารือการเตรียมการจัดทำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ


  

     โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผชช พิเศษเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรเเละระบบนิเวศทางทะเล ผอ.ส่วนพัสดุ ผอ สคช. ผู้แทนจาก กอท. กยผ. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้การกำกับของ สวพ.