ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักสื่อความหมายธรรมชาติทางทะเล

สวพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักสื่อความหมายธรรมชาติทางทะเล

ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “นักสื่อความหมายธรรมชาติทางทะเล” ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อเพื่อสื่อความหมายธรรมชาติทางทะเลในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถสังเคราะห์และสรุปประเด็นข้อมูลทางวิชาการ ออกมาในรูปแบบของงานสื่อความหมายธรรมชาติทางทะเล รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการมีความน่าสนใจ สามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


นางสุมนา ขจรวัฒนากุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กล่าวเปิดพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ


นายวิชญุตร์ ลิมังกูร บุณยเนตร
ที่ปรึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายธรรมชาติทางทะเล


บรรยากาศในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นักสื่อความหมายธรรมชาติทางทะเล


นายเพชร มโนประวิตร
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาติทางทะเลที่ดี


ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นักสื่อความหมายธรรมชาติทางทะเล