ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล (ฝ่ายไทย)

สวพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล (ฝ่ายไทย)

ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล (ฝ่ายไทย) ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการวิจัยร่วมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการพัฒนาโครงการทางวิชาการด้านทะเลในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิจัยและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานด้านทะเล จำนวน 36 คน


ผู้เข้าร่วมประชุม