ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดนิทรรศการ วันทางทะเลโลก ประจำปี 2563

สวพ. เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดนิทรรศการ วันทางทะเลโลก ประจำปี 2563

     ในวันที่ 24 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดนิทรรศการ วันทางทะเลโลก ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดงานดังกล่าว มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นประธานในพิธี มีการนำเสนอวิดิทัศน์วันทางทะเลโลกจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)  การปาฐกถาบนเวที ในหัวข้อ "Sustainable Shipping for a Sustainable Planet" และกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับหัวข้อที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นำเสนอในการจัดนิทรรศการ ได้แก่ ผลกระทบของคลื่นเสียงต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล มลพิษจากน้ำมันรั่วไหลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลกระทบของน้ำอับเฉาเรือและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น