ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมระดมความเห็น เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และการคัดเลือกชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลที่สมควรเสนอเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

การประชุมระดมความเห็น เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และการคัดเลือกชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลที่สมควรเสนอเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

     วันที่ 8 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมระดมความเห็น เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และการคัดเลือกชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลที่สมควรเสนอเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ทั้งนี้ได้เชิญนายทัศพล กระจ่างดารา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมประมง นายชวลิต วิทยานนท์ นักวิชาการอิสระ และนายจิระพงศ์ จีวรงคกุล   ผู้จัดการฝ่าย มูลนิธิเอ็นไลฟ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปลาทะเล  พร้อมทั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ทั้ง 7 แห่ง และนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 22 คน