ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเอกสารโครงการ (PPG) โดยนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบแนวทางการทำงานด้านการอนุรักษ์กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังยุค COVID-19 ณ โรงแรมสุโกศลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

          การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าทางการเงินของ Global Environment Facility (GEF) ในโครงการ Mainstreaming Biodiversity-bases Tourism in Thailand to Support Sustainable Tourism Development  การหารือปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19 และระบุประเด็นความสำคัญสำหรับโครงการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการลงทุนอื่น ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาและระดมความเห็นเป็นผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ ประมาณ 60 คน