เอกสารเผยแพร่

การรวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ2. 64 แบบสรุปพื้นที่ติดตั้งทุ่นกัก

เอกสารแนบ3. 64_แบบฟอร์มงานเก็บขยะชายหาดสากล

เอกสารแนบ4. งบ64_สทช_ตารางระบุพื้นที่และรายล

เอกสารแนบ5. 64_แบบรายงานข้อมูลขยะทะเล_ (ทุกวั

เอกสารแนบ6. แบบบันทึก ICC