เอกสารวิชาการ

Phuket Marine Biological Center Research Bulletin No.80, 202..

การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของวาฬบรู..

รายงานการสำรวจแนวปะการังเกาะยาว 2564

ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบริเวณเกาะยาวน้อยแ..

แมลงสาบทะเลยักษ์ Bathynomus lowryi

วิธีการสำรวจแนวปะการัง

การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในหอยสองฝา บริเวณชายฝ..

ปริมาณตะกอนแขวนลอยและสารอนินทรีย์ละลายน้ำที่แพร่กระจายสู่ชาย..

โครงการศึกษาเหตุผลการเลือกชายหาดท่องเที่ยว และความพีงพอใจของ..

ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธร..