เอกสารเผยแพร่

เอกสารวิชาการ

การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในหอยสองฝา บริเวณชายฝ..

ปริมาณตะกอนแขวนลอยและสารอนินทรีย์ละลายน้ำที่แพร่กระจายสู่ชาย..

โครงการศึกษาเหตุผลการเลือกชายหาดท่องเที่ยว และความพีงพอใจของ..

ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธร..