เอกสารเผยแพร่

โปสเตอร์

สถานการณ์ปะการังในประเทศไทย

แนวโน้มการเกิดปะการังฟอกขาวในอนาคต

ข้อปฎิบัติเพื่อการมีส่วนร่วม

ขยายความมาตรการ

มาตรการจาก ม22 และม23

การรายงานผลของเครือข่ายเฝ้าระวัง

ระดับการเฝ้าระวังปะการังฟอกขาว

วิธีการสังเกตปะการังฟอกขาว

สาเหตุของการเกิดปะการังฟอกขาว

ความรู้และคุณค่าของปะการัง

ความรู้และคุณค่าของปะการัง