ติดต่อเรา

ส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

Marine Protected Area Management Sub-division

120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 6 (กอท.) อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ mcrp.dmcr@gmail.com
02-143-9264

ร้องเรียน ติชม เสนอข้อคิดเห็น แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม