ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุม Focus Group Meetings on Marine Spatial Planning (MSP)

ร่วมการประชุม Focus Group Meetings on Marine Spatial Planning (MSP)

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ดร.สุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล และนางสาวชนกพร จันทรขันตี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  เข้าร่วมการประชุม Focus Group Meetings on Marine Spatial Planning (MSP) ณ ห้องประชุมสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศไทย และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ การประชุมจัดโดย World Bank ร่วมกับ EnviroStrat ภายใต้โครงการ ProBlue โดยมี ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  40 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน และผู้แทนภายใต้คณะอนุกรรมการจัดทำการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิดจากประสบการณ์เชิงลึก เพื่อรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อเสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดทำกรอบการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย (National MSP Framework)