ส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
ส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
ส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
ส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประชุม/อบรม/สัมมนา

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเดินเรือเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเดินเรือเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเดินเรือเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีผู้เข้ารับอบรมจำนวน 80 คน ณ ชายตารีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์  รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาเป็นประธาน และได้เชิญวิทยากรจากกรมเจ้าท่ามาบรรยายให้ความรู้ การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1-10 และหน่วยงานในพื้นที่ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทักษะ และความชำนาญในการใช้เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 

ภาพประกอบ