ส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
ส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
ส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
ส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลการปฎิบัติงาน

ออกปฏิบัติงานตามโครงการติดตามตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย(IUU)
ออกปฏิบัติงานตามโครงการติดตามตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย(IUU)

วันที่ 5-9 กันยายน 2562 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล มอบหมายให้
นางสาวอลิษา ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวภีมญ์นภัสร์ ชลายนนาวิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ออกปฏิบัติงานตามโครงการติดตามตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย(IUU)​ ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ในบริเวณพื้นที่จังหวัด ปัตตานีเพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  โดยนำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 223 ออกสุ่มตรวจเรือประมง จำนวนทั้งสิ้น 7ลำ ตามมาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม(IUU Fishing) จากการตรวจเรือประมงดังกล่าว พบว่าเรือทุกลำมีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และใช้เครื่องมือประมงถูกต้องตาม พรก.ประมง พ.ศ. 2558 และไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย แต่อย่างใด

ภาพประกอบ