ส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
ส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
ส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
ส่วนคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลการปฎิบัติงาน

ร่วมการฝึกฯ ศรชล. ผนวกการฝึกฯ C-MEX 19 บนเรือหลวงอ่างทอง
ร่วมการฝึกฯ ศรชล. ผนวกการฝึกฯ C-MEX 19 บนเรือหลวงอ่างทอง

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) ตรวจเยี่ยมการฝึกฯ และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกฯ บนเรือหลวงอ่างทอง โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยเสนาธิการทหารเรือ ข้าราชการระดับสูงของหน่วยงานความมั่นคง ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
     จากการฝึกฯ ในครั้งนี้เป็นการเริ่มเปลี่ยนผ่านภารกิจและหน้าที่ จากศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในการยกระดับการทำงานของ ศรชล.อย่างเต็มรูปแบบ โดยให้มีความพร้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมรองรับภาระงานด้านความมั่นคงครอบคลุมในทุกมิติ จากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ อาชญากรรมข้ามชาติ และความท้าทายข้ามแดน ที่มีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายระหว่างทะเลกับแผ่นดิน โดยการบูรณาการและการสนธิขีดความสามารถของทุกภาคส่วน ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมที่จะตอบสนองต่อแนวโน้มภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นจากจำนวนกิจกรรมทางทะเลที่จะเพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
 

ภาพประกอบ