ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน


วันที่ 1 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่10 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าแถวเคารพธงชาติและเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา แลพพระมหากษัตริย์ พร้อมร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่  1 เมษายน 2567