เกี่ยวกับเรา

ประวัติ พื้นที่รับผิดชอบ อัตรากำลัง ของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๖ (ทุ่งหว้า สตูล)

             

       ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๖ (ทุ่งหว้า สตูล) เดิมคือ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓๗ (ทุ่งหว้า สตูล)  มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ขึ่น  เนื่องจากมีคำสั่งตามหนังสือของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๐๔๐๑.๓/ว ๒๔๕๓  ลงวันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เรื่อง  คำสั่งการจัดโครงสร้างภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการภายใน  ได้กำหนดให้ตั้งศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนขึ้น  เพื่อปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าชายเลน  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน  ศู๋นย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๖ (ทุ่งหว้า  สตูล) ซึ่งตั้งอยู่  หมู่ที่ ๑  ตำบลขอนคลาน  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  สังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗  กรมทรัพยากรทางทะลและ  ชายฝั่ง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่รับผิดชอบ  รับผิดชอบพื้นที่  ๔ ตำบล ได้แก่  ตำบลทุ่งหว้า  ตำบลนาทอน  ตำบลขอนคลาน  และตำบลทุ่งบุหลัง  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล    จำนวนเนื้อที่  ๔๗,๓๕๐.๕๗  ไร่

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

  •     ข้าราชการ  จำนวน  ๑  นาย  /   พนักงานราชการ  จำนวน  ๑๐  ราย / จ้างเหมาฯ  จำนวน   ๑  ราย

๑. นายนิพนธ์  เต็มแก้ว  ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๖  (ทุ่งหว้า สตูล) 

๒. นางวรรธณี    รักงาม                ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์         พนักงานราชการ

๓. นายเชาวลิต   ยีกาเดี๊ยะ            ตำแหน่ง    นายท้ายเรือ                         พนักงานราชการ

๔. นางสาวเนตรนภา  แก้วมณี        ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ                 พนักงานราชการ

๕. นายบุญเติม   ทองกัน               ตำแหน่ง    ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า         พนักงานราชการ

๖. นายเดโช    อ่อนเกตพล            ตำแหน่ง    ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า         พนักงานราชการ

๗. นายเจริญ    เจ๊ะบ่าว                 ตำแหน่ง    ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า         พนักงานราชการ

๘. นายสมเกียรติ  เจ๊ะสา               ตำแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไป               พนักงานราชการ

๙. นายชำนาญ  รักงาม                 ตำแหน่ง    พนักงานทั่วไป                     พนักงานราชการ

๑๐. นายสุวรรณ   หวันสมัน            ตำแหน่ง    นายท้ายเรือ                        พนักงานราชการ 

๑๑. นางโสภา    เทศนอก            ตำแหน่ง    พนักงานทั่วไป                     พนักงานราชการ

๑๒. นางสาวนิิชานันท์   สมัยอยู่    ตำแหน่ง    จ้างเหมบริหารจัดการงานสำนักงาน       

      ================================================