ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.๒๖ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนโรงเรียนบ้านบารายี อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ศอปล.๒๖  ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนโรงเรียนบ้านบารายี อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

       วันที่ 9 มีนาคม 2564 สทช. 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (ทุ่งหว้า สตูล) ร่วมกับโรงเรียนบ้านบารายี องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนและชุมชนชายฝั่งบ้านบารายี ทำพิธีเปิด"ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนประจำโรงเรียนบ้านบารายี " ใช้พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม เนื้อที่ 25 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 ท้องที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ ให้กับนักเรียนและเยาวชนในชุมชน ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป และได้ร่วมกันปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ "ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนประจำโรงเรียรบ้านบารายี" เนื้อที่ 5 ไร่ ใช้กล้าไม้และฝักพันธุ์ไม้ จำนวน 3,000 ต้น เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สบป. จ.สตูล คณะครูนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา เจ้าหน้าที่ สภ.ทุ่งหว้า คณะ ทสม. ผู้สือข่าวทีวีช่อง 3 ช่อง PPTV รองประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดสตูล จำนวน 100 คน โดยมีนาย พีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอทุ่งหว้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี