ข่าวประชาสัมพันธ์

ทวงคืนผืนป่าชายเลน

ทวงคืนผืนป่าชายเลน

               วันที่ ๑๗ สิงหาคม 2564   เวลา 13.30-17.00 น.  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ที่ ๗  โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26  (ทุ่งหว้า  สตูล)  ร่วมกับ  เจ้าศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน  จังหวัดสตูล  และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24-27 เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จ.สตูล  เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอทุ่งหว้า  เจ้าหน้าที่ สภ.ทุ่งหว้า  ร่วมสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่แปลงเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน”   (ทวงคืนผืนป่าชายเลน)  บริเวณทุ่งพะยอม  หมู่ที่ ๑  ตำบลขอนคลาน  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนจังหวัดสตูล  ตอนที่ ๑  และอยู่ในเขตพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี  ทำการตรวจยึดพื้นที่จำนวน  ๔   แปลง  ดังนี้
               แปลงที่ ๑  พื้นที่เกิดเหตุปรากฏร่องรอยพื้นที่บางส่วนถูกแผ้วถางและพื้นที่บางส่วนมีการขุดคูยกคันดิน  เนื้อที่  ๑๔-๑-๓๒  ไร่
               แปลงที่ ๒  พื้นที่เกิดเหตุมีการขุดคูยกคันดินรอบพื้นที่  พื้นที่ป่าบางส่วนมีต้นไม้ป่าชายเลนขึ้นทดแทน  ในพื้นที่ผ่านการแผ้วถาง  เนื้อที่   ๙-๒-๘๔  ไร่
                แปลงที่ ๓  พื้นที่เกิดเหตุมีการขุดคูยกคันดินล้อมพื้นที่บางส่วน  เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำบางส่วน  และมีการแผ้วถาง  พื้นที่ป่าบางส่วนที่เคย     ถูกแผ้วถางมีต้นไม้ป่าชายเลนขึ้นทดแทน  เนื้อที่  ๒๒-๐-๙๖  ไร่  
                แปลงที่ ๔  พื้นที่เกิดเหตุมีการขุดคูยกคันดินล้อมพื้นที่ป่าชายเลน  พื้นที่ป่าถูกแผ้วถาง  และทำประโยชน์เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ  จำนวน  ๔   บ่อ  เนื้อที่  ๔๓-๐-๐๐  ไร่
                 รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๘๙-๑-๑๒ ไร่  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทำลายป่าชายเลน  เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๕๖๔,๕๐๒.๔๐  บาท   (เงินสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสองบาทสี่สิบสตางค์)