ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

             เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  ๒๕๖๓   เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (ทุ่งหว้า สตูล) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพนะเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม) จังหวัดสตูล ปี 2563 ณ ป่า ชุมชนบ้านควนบ่อทอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล