เกี่ยวกับเรา

นามสงเคราะห์

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1

นายสุมานพ  เเจ้งใจ

หัวหน้าสถานีฯ13

081-7879739

2

นางสาวนิตยา ไสยสุคนธ์

นักจัดการงานทั่วไป

080-1419875

3

นางสาวจันทิมา ใจตรง

นักจัดการงานทั่วไป

089-9819763

4

นายธีระ พุทธชู

นายท้ายเรือ

087-8879874

5

นายฤทธิชัย ทองสาลี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

090-6983081

6

นายสมบัติ  ส่องแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

089-7310832

7

นายดำรงฤทธิ์ มีใหญ่

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

087-8867429

8

นางมยุรินทร์ มูลมงคล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

081-5350492

9

นางสุพรรณี  พุทธชู

พนักงานทั่วไป

088-4424693

10

นายอธิวัฒน์  แดงก่อเกื้อ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

 

11

นายสุมิตร  เพชรชู

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

 

12

นายประสาน  ทองสาลี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า