เกี่ยวกับเรา

อำนาจหน้าที่

1. รวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนข้อมูลให้ระดับบริหารและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติอย่างยั่งยืน

2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งระดับชาติ เพื่อจัดวางระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและที่เกี่ยวข้อง

3. เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ที่มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในทุกระดับ

4. ส่งเสริมและให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ถูกต้อง ทันสมัยและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในทุกระดับ

5. ศึกษา วิเคราะห์ และวางระบบข้อมูล เพื่อการประมวลผล สำหรับเชื่อมโยงในระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ศึกษา วิเคราะห์ และวางระบบงาน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของกรม รวมทั้งการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของกรม เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม

7. เป็นศูนย์ประสานงานกลางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกระดับ และสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

8. จัดทำแผนแม่บท แผนงาน นโยบาย และโครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของกรม

9. พัฒนาเอกสาร ข้อมูล องค์ความรู้ และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในกรม

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย