ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

บุคลากร

นายสุมานพ  แจ้งใจ
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)
 
 

 

นางสาวจันทิมา ใจตรง

นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวนิตยา ไสยสุคนธ์

นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวปัทมา เกื้อสม
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 
นายธีระ  พุทธชู
นายท้ายเรือ 

 

นางสุพรรณี  พุทธชู

พนักงานทั่วไป

 

นางมยุรินทร์ มูลมงคล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

 

นายดำรงฤทธิ์ มีใหญ่

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่

 

 
 นายฤทธิชัย ทองสาลี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

 
นายสมบัติ  ส่องแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

นายสุมิตร  เพชรชู

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

 

 

นางสาวปภัสรา  คุ้มรักษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

นายประสาน  ทองสาลี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า