ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรม "โยนโกงกาง ขว้างผลจาก ฝากพันธุ์สัตว์น้ำ

จัดกิจกรรม "โยนโกงกาง ขว้างผลจาก ฝากพันธุ์สัตว์น้ำ

   วันนี้ (๑๕ ตค.๕๙) สถานีฯ๑๓ ร่วมกับศูนย์นิดาสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษานิดาทั่วประเทศ เข้าร่วมและ นักศึกษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม "โยนโกงกาง ขว้างผลจาก ฝากพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๐๐ คน ปลูกป่าชายเลนจำนวน ๒ ไร่ ใช้กล้าไม้โกงกาง จำนวน ๓๐๐ กล้า กล้าพันธุ์จาก ๗๐๐ กล้า ปล่อยพันธุ์ปลากระพงจำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว