ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดทำโครงการแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาฐานทรัพยากร เพื่อใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างยังยืน โดยได้สอบถามความคิดเห็นและเสนอแนะโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกว.

ร่วมจัดทำโครงการแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาฐานทรัพยากร เพื่อใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างยังยืน โดยได้สอบถามความคิดเห็นและเสนอแนะโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกว.

  วันนี้ (๑๕ พย.๕๙) สถานีฯ๑๓ ร่วมกับ อบต.เลม็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์และพี่น้องบ้านไทรงาม ร่วมจัดทำโครงการแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาฐานทรัพยากร เพื่อใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างยังยืน โดยได้สอบถามความคิดเห็นและเสนอแนะโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกว.ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม ม.๗ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สฎ.มีผู้เข้าร่วม ๘๐ คน