ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม ชี้แจงโครงการ ป่า-เล ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประมงชายฝั่ง ที่ประชุมเห็นชอบและชุมชนมีความพร้อมที่จะขับเครื่อนโครงการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีคำชมจากชุมชนว่าเป็นโครงการที่ดี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและขับเคลื่อนไปด้วยกัน

ประชุม  ชี้แจงโครงการ ป่า-เล ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประมงชายฝั่ง ที่ประชุมเห็นชอบและชุมชนมีความพร้อมที่จะขับเครื่อนโครงการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีคำชมจากชุมชนว่าเป็นโครงการที่ดี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและขับเคลื่อนไปด้วยกัน

  วันนี้ (๑๖ พย.๕๙) สถานีฯ๑๓ จัดประชุมชี้แจงและจัดทำแผนชุมชน โดยมี เจ้าหน้าที่สภ.ไชยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.พี่น้องประชาชนตำบลเขาถ่าน-เลม็ดและเครือข่ายอนุรักษ์ เข้าร่วมประชุม โดยได้ชี้แจงโครงการ ป่า-เล ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประมงชายฝั่ง ที่ประชุมเห็นชอบและชุมชนมีความพร้อมที่จะขับเครื่อนโครงการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีคำชมจากชุมชนว่าเป็นโครงการที่ดี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและขับเคลื่อนไปด้วยกัน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓ ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สฎ. มีผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน