ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท "รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยังยืน"

เข้าร่วมรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท "รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยังยืน"

   วันนี้ (๒๒ พย.๕๙) นายวิษณ แจ้งใจ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓ (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)    นายประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวอย่างยังยืน นายมนูญ คุ้มรักษ์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าพิกุล เข้าร่วมรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท "รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยังยืน" จาก นายอนันต์ ปันยารชุน ณ สำนักงานใหญ่ ปตท.กรุงเทพฯ