ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลน

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลน

  วันนี้ (๒๓ พย.๕๙) สถานีฯ๑๓ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลน ตามที่สถานีฯ ได้ทำคำสั่งเสนอนายอำเภอท่าฉาง ลงนาม คำสั่งที่ ๘๒๖/๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พย.๕๙ เป็นการประชุมครั้งแรก ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ๒ ชุด คือ ศูนย์อำนวยการฯ และชุดปฎิบัติการฯ โดยที่ประชุมได้มีมติให้ชุดปฎิบัติการฯ มีเจ้าหน้าที่ ๕ หน่วยงาน คือ 
         ๑.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ.ท่าฉาง
         ๒.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าฉาง
         ๓.ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันพื้นที่
         ๔.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๕
         ๕.สถานีฯ๑๓ โดยการออกปฎิบัติการทุกครั้งต้องมีครบทั้ง ๕ ข้อ
       ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางปฎิบัติดังนี้ 
          ๑.พื้นที่มีเอกสารสิทธิ ให้ตรวจสอบแปลงข้างเคียงและเนื้อที่ว่าตรงหรือไม่
          ๒.ไม่มีเอกสารสิทธิให้รายงานศูนย์อำนวยการฯ เพื่อสนธิกำลังจับกุม
          ๓.ไม่พบผู้ใดในที่เกิดเหตุให้จัดทำประกาศให้เจ้าของที่ดินนำเอกสารมายืนภายใน ๓๐ วัน
          ๔.หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานศูนย์หลังจากกลับจากการปฎิบัติการทันที
          ๕.ให้รายงานต่อศูนย์อำนวยการทุก ๑๕ วัน
          ๖.หากตรวจสอบพบการกระทำผิดให้รายงานศูนย์เพื่อสนธิกำลังทุกครั้ง
          ที่ประชุมมีมติให้วันที่ ๖ ธ.ค.๕๙ เป็นวันแรกของการปฎิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลน ในวันดังกล่าว สถานีฯจะจัดให้มีการปล่อยแถวชุดปฎิบัติการ ณ สถานีฯ๑๓