ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัดพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนป่าชายเลน ท้องที่ บ้านคลองราง ม.๒ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สฎ.

รางวัดพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนป่าชายเลน ท้องที่ บ้านคลองราง ม.๒ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สฎ.

 วันนี้ (๒๖ พย.๕๙) นายวิษณุ แจ้งใจ หน.สถานีฯ๑๓ และนายปราโมทย์ สาลี ผู้ใหญ่บ้านคลองราง นำเจ้าหน้าที่ ช่างรางวัด เข้ารางวัดพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนป่าชายเลน ท้องที่ บ้านคลองราง ม.๒ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สฎ.