ข่าวประชาสัมพันธ์

พบปะประชาสัมพันธ์ ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าชายเลน

พบปะประชาสัมพันธ์ ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าชายเลน

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔ (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำท้องถิ่น นายปราโมทย์ สาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒  พร้อมออกลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและพบปะประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่และหมู่บ้าน คทช. บ้านคลองรางโดยได้ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดพื้นที่จัดกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่บ้านคลองราง  ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป