ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

ข่าวกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี)

ชาวพุนพิน รวมใจต้านภัยขยะทะเลออกจากคลองราง
ชาวพุนพิน รวมใจต้านภัยขยะทะเลออกจากคลองราง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ) ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุนพิน ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2 ตำบลลีเล็ด ประชาชนในพื้นที่และกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน ได้เก็บขยะริมฝั่งคลองระยะทาง 3 กิโลเมตร ณ พื้นที่ บ้านคลองราง หมู่ที่ 2  ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ดำเนินการคักแยกขยะ และบันทึกข้อมูลตามหลัก ICC  Card ซึ่งขยะที่เก็บได้ทั้งหมด จำนวน 7,347 ชิ้น น้ำหนัก จำนวน 992.1 กิโลกรัม ซึ่งขยะที่พบมากที่สุดได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก พลาสติกอื่นๆ (ขวดน้ำมัน/ ขวดน้ำยาฟอกขาวฯลฯ)  

ภาพประกอบ