ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

ข่าวกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี)

เก็บขยะชายฝั่งทะเลป่าชายเลน
เก็บขยะชายฝั่งทะเลป่าชายเลน

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าชนะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว ไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.)ท่าชนะ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบ้านหาดสมบูรณ์และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจัดการสิ่งเเวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเลป่าชายเลน จำนวน ผู้เข้าร่วม 53 คนได้เก็บขยะตลอดแนวชายหาด ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ณ บริเวณชายหาดบ้านหาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ดำเนินการคัดแยกขยะและบันทึกข้อมูลตามหลัก ICC Card ซึ่งขยะที่เก็บได้ทั้งหมด 29,181 ชิ้น น้ำหนัก 1,864 กิโลกรัม ซึ่งขยะที่พบมากที่สุดได้แก่ เศษโฟม รองเท้า ถุงพลาสติก ตามลำดับ หลังจากนั้นได้นำขยะที่เก็บได้ นำไปจัดการตามขั้นตอนต่อไป

ภาพประกอบ