ข่าวประชาสัมพันธ์

“ชาววัง จัดจิตอาสาพลังครู ยุคใหม่ สร้างคุณภาพสู่สากล”

“ชาววัง จัดจิตอาสาพลังครู ยุคใหม่ สร้างคุณภาพสู่สากล”

“ชาววัง จัดจิตอาสาพลังครู ยุคใหม่ สร้างคุณภาพสู่สากล”
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔  (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  ร่วมกับคณะครู ในพื้นที่ อ.ท่าชนะ อบต.วัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบ้านหาดสมบูรณ์ ๑๒๐ คน จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์/จิตอาสา “พลังครู ยุคใหม่ สร้างคุณภาพสู่สากล” มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะชายฝั่งทะเล เนื่องในวันครู ๒๕๖๕ โดยเก็บขยะตลอดแนวชายหาดบ้านหาดสมบูรณ์ ม.๓ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๑ กม. ได้ขยะทั้งหมด ๑๗,๘๖๒ ชิ้น น้ำหนัก ๑,๒๘๐.๗ กก. เมื่อคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card แยกเป็นขยะทั่วไป ๕๘๙.๗ กก. และขยะอินทรีย์ ๖๙๑ กก. ขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นเศษโฟม รองเท้า และกล่องอาหารโฟม