ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บขยะ

เก็บขยะ
วันที่ 2 มิถุนายน 2565  นำโดย นายสุมานพ แจ้งใจ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับบริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด , โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์, และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบ้านหาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเลป่าชายเลน ณ บริเวณบ้านท่ากระจาย หมู่ที่ 1ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการเก็บขยะได้น้ำหนักขยะรวม 3,584.9 กิโลกรัม แยกเป็นขยะพลาสติกจำนวน 2,319.9 กิโลกรัม และขยะอินทรีย์จำนวน 1,265 กิโลกรัม เมื่อคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card ขยะที่พบส่วนใหญ่เป็น ถุงพลาสติก, ถุงก๊อปแก๊ป, ขวดเครื่องดื่มพลาสติก และขยะอื่นๆ ตามลำดับ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน