ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสาพัฒนา

จิตอาสาพัฒนา

 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นำโดยนายสุมานพ แจ้งใจ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี), มณฑลทหารบกที่ 45 ,กองบิน 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชาชนจิตอาสา ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ แจกทุนการศึกษา แจกถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เกาะกลางบางทะลุ หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี