ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจัดทำแปลงเพาะพันธุ์ปูแสมโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติในพื้นที่ต้นแบบ

กิจกรรมจัดทำแปลงเพาะพันธุ์ปูแสมโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติในพื้นที่ต้นแบบ

กิจกรรมจัดทำแปลงเพาะพันธุ์ปูแสมโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติในพื้นที่ต้นแบบ  
ท้องที่ อำเภอพุนพิน  อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี