ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำแนวเขต ลูกไม้งอกใหม่

จัดทำแนวเขต ลูกไม้งอกใหม่

กิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน โดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ และจัดทำแนวเขตลูกไม้ป่าชายเลนงอกใหม่ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ท้องที่ อำเภอพุนพิน  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี