ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

ด้านอนุรักษ์

การปฏิบัติงานร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และกลุ่มเครือข่าย ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
การปฏิบัติงานร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น  ท้องที่ และกลุ่มเครือข่ายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ร่วมออกตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกันรักษา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ท้องที่ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อย่างน้อย 10ครั้ง/เดือน