ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

พัฒนาพื้นที่ที่เหมาะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน
- แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน

- แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่ บ้านห้วยทรัพย์ ม.4  ต.ลีเล็ด  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี 

ความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยว

เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีอยู่ดั้งเดิม  มีพันธ์ไม้ขนาดใหญ่และมีหาดเลนงอกใหม่ มีลิงแสมเป็นจำนวนมาก จุดเริ่มต้นของแหล่งเรียนรู้ เกิดจากความต้องการ  ของชุมชน