ข่าวประชาสัมพันธ์

- แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

- แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

- แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน
ท้องที่ บ้านแหลมโพธิ์ ม.5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยว

เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีอยู่ดั้งเดิม     มีพันธ์ไม้ขนาดใหญ่  มีหญ้าทะเล และมีพะยูน

จุดเริ่มต้นของแหล่งเรียนรู้  เกิดจากความต้องการของชุมชน

จำนวนนักท่องเที่ยว (เฉลี่ยต่อปี)  10,000  คน