ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

พัฒนาพื้นที่ที่เหมาะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน
- แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

- แหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน
ท้องที่ บ้านแหลมโพธิ์ ม.5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยว

เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีอยู่ดั้งเดิม     มีพันธ์ไม้ขนาดใหญ่  มีหญ้าทะเล และมีพะยูน

จุดเริ่มต้นของแหล่งเรียนรู้  เกิดจากความต้องการของชุมชน

จำนวนนักท่องเที่ยว (เฉลี่ยต่อปี)  10,000  คน