ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

พัฒนาพื้นที่ที่เหมาะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ

 ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน   และทรัพยากรชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ท้องที่ บ้านแหลมทราย  ม.5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สฎ.

- เป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ฯ

- ลักษณะ เป็นศูนย์เรียนรู้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยว     

-  เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีอยู่ดั้งเดิม มีพันธ์ไม้ขนาดใหญ่  

จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์ฯ เกิดจากความต้องการของชุมชน

จำนวนนักท่องเที่ยว (เฉลี่ยต่อปี)  5,000  คน