ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าน รมต.ทส.เดินตลาดและแวะเยี่ยมชมร้านค้าของ ท.ช.

ท่าน รมต.ทส.เดินตลาดและแวะเยี่ยมชมร้านค้าของ ท.ช.

วันนี้ (๑๒ กค.๕๙)  เวลา ๑๖.๓๐ น. ท่าน รมต.ทส.เดินตลาดและแวะเยี่ยมชมร้านค้าของ ท.ช. 

     นายวิษณุ  แจ้งใจ  หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓   (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  นำชมสินค้าที่จัดไปจำหน่ายงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงทส.ในนามของกรม ทช.