ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.สฎ.ตรวจเยี่ยมสถานี๑๓

ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.สฎ.ตรวจเยี่ยมสถานี๑๓

   วันนี้ (๑๔ กค.๕๙) โดย นายวิษณุ แจ้งใจ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่๑๓ (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)  ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.สฎ.มาตรวจติดตามงานที่ได้งบประมาณตามแผนแม่บทฯและสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงาน