ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมโครงการร่วมใจปลูกป่าจากเขาเพ-ลาสู่มหานที

เข้าร่วมประชุมโครงการร่วมใจปลูกป่าจากเขาเพ-ลาสู่มหานที

วันที่  ๑๗   สิงหาคม  ๒๕๕๙   โดย นายวิษณุ   แจ้งใจ  หัวหน้าสถานีฯ ๑๓  เข้าร่วมประชุมโครงการร่วมใจปลูกป่าจากเขาเพ-ลาสู่มหานที โดยมี นายอำเภอท่าชนะ เป็นประธาน มีผอ.สบปม.๑๑ และหัวหน้าส่วนต่างๆ เข้าร่วม มีการแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมตั้งแต่ต้นนำ้ กลางนำ้และปลายนำ้โดยแบ่งพิธีเปิดเป็นจุดๆ ดังนี้
        ๑.วัดเขาเพ-ลา มี อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน
        ๒.วัดกองหินโฉ มีทหารเป็นประธาน
        ๓.การประปาอ.ท่าชนะ มีผู้ว่าราชการ จ.สฎ เป็นประธาน
        ๔.ชายทะเล มีนายก อบจ.เป็นประธานและสถานีฯ๑๓ ร่วมกับอบต.ท่าชนะ เป็นแม่งานร่วม
          ทั้ง ๔ จุด จะมีพิธีเปิดพร้อมกัน ในวันที่ ๒๘ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น