ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เเละปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  เเละปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

  วันนี้ (๒๒ ส.ค.๕๙)  นายวิษณุ  เเจ้งใจ  หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓ (ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี)     ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และโรงเรียนในพื้นที่  จัดทำโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) ท้องที่ เกาะเส็ด ม.๕ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สฎ.                                          มีผู้เข้าร่วม โครงการฯ  จำนวน ๒๐๐ คน                                                                                                                           - ปลูกป่าชายเลนเนื้อที่ ๓๐ ไร่                                                                                                                                        - ปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้ชนิดปลากระพง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว